Condicions generals de contractació

Aquestes condicions generals de contractació s’apliquen a qualsevol usuari que vulgui adherir-se com a soci (el/s “soci/s”) de Mantinc el català a través del web allotjat a la URL www.mantincelcatala.cat (“web”).

Les dades d’identificació de Mantinc el català són les següents:

  • C. Major, 48. Planta ENT, porta 1 – 08221 – Terrassa – Barcelona
  • G-44769891
  • Telèfon: (+34) 631 79 90 78
  • Correu electrònic: info@mantincelcatala.cat

L’adhesió com a soci a través del web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes condicions generals de contractació, així que, abans d’acceptar-les, llegeix-ne atentament el contingut. Si no acceptes les condicions generals, l’adhesió com a soci no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de Mantinc el català.

En adherir-te com a soci de Mantinc el català, declares tenir capacitat legal per contractar els serveis del web.

Mantinc el català es reserva el dret de modificar el contingut o abast de les Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament, per la qual cosa, abans fer-te soci, llegeix-ne atentament el contingut, ja que és responsabilitat teva revisar les Condicions Generals de Contractació abans de participar-hi.

Alta de soci

Per ser soci de Mantinc el català, l’usuari ha de triar la quota a ingressar segons la modalitat oferta a través del web. Posteriorment, haurà de donar-se d’alta omplint les dades personals i escollint els mètodes i modalitats de pagament.

Preu i forma de pagament

El preu per fer-se soci varia segons la quota triada, tal com s’indica a la secció Donacions.

El soci podrà realitzar el pagament de la quota segons els mètodes de pagament següents:

  • Bizum al (+34) 631 79 90 78. Només donacions puntuals
  • Targeta de dèbit o crèdit: el soci haurà d’incloure el número de la seva targeta així com la resta d’informació addicional que li sigui requerida en el procediment d’aportació. El càrrec es farà una vegada que sigui acceptat per l’entitat financera.
  • Compte corrent: el soci haurà d’incloure el número del seu compte corrent.

Per confirmar que el pagament s’ha realitzat correctament, només caldrà confirmar-ho amb l’entitat amb la que s’ha fet el pagament.

Desistiment

El soci disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals des que es doni d’alta per exercir el dret de desistiment, excepte que ja hagi estat beneficiari dels serveis oferts als socis.

Per a l’exercici del dret de desistiment, el soci haurà d’escriure un correu a info@mantincelcatala.cat. Una vegada exercit correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció del formulari, Mantinc el català realitzarà l’abonament de l’import íntegre abonat.

Queixes i reclamacions

El soci podrà contactar amb Mantinc el català, a través del correu info@mantincelcatala.cat per manifestar les seves queixes i reclamacions. Mantinc el català es compromet a  atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un (1) mes des que són presentades.

Protecció de dades personals

En compliment del que preveu la normativa vigent, en relació a les dades personals del soci facilitades, regeix allò previst en la Política de Privacitat.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Contractació fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A tals efectes, les Condicions Generals de Contractació només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals de Contractació de forma integral.

Resolució de litigis en línia

De conformitat amb l’article 14 del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, Mantinc el català informa als socis que poden sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Jurisdicció competent

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les Condicions Generals de Contractació, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que prevegi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.